Regulamin portalu „Galfarm Edu”

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu Galfarm Edu (dalej „Portal”).
2. Regulamin wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.galfarm-edu.pl w sposób umożliwiający bezpłatne zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie.
3. Usługodawcą jest Medvisa Sławomir Poziomek z siedzibą w Poznaniu, Os. Stefana Batorego 31c/54, 60-687 Poznań, NIP: 5591819259, REGON: 302822441.
4. Usługodawca działa na zlecenie i za zgodą Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Galfarm Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, KRS: 0000217325, NIP: 6791002894, REGON: 350724882.
5. Kontakt:
Medvisa Healthcare Solutions, ul. Fredry 7/10, 61-701 Poznań, e-mail: biuro@medvisa.pl

Warunki korzystania z portalu

1. Usługobiorcą usług świadczonych przez Usługodawcę w Portalu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będącą: farmaceutą, technikiem farmaceutycznym, kierownikiem apteki lub hurtowni farmaceutycznej, osobą fizyczną – przedsiębiorcą prowadzącym aptekę lub hurtownię farmaceutyczną, wspólnikiem spółek osobowych lub członkiem zarządu spółek kapitałowych prowadzących apteki lub hurtownie farmaceutyczne (dalej „Użytkownik”).
2. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne dla w/w użytkowników po dokonaniu rejestracji.
3. Każdy Użytkownik może posiadać jedno konto w Portalu.
4. Z jednego konta w Portalu może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.
5. Użytkownik nie może udostępniać danych konta innym osobom.

Dane osobowe

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach oraz w sposób określony w Polityce Prywatności.
2. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w Portalu w miarę konieczności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Użytkownika nieaktualnymi danymi.

Odpowiedzialność i zobowiązanie

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Portalu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Portalu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Portalu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia usług częściowo lub w całości.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika.
5. Poprzez rejestrację lub zalogowanie się w Portalu każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

  • przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz korzystaniem z usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich,
  • przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
  • używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w Portalu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z usług przez innych Użytkowników,
  • poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
  • stosowania technik i urządzeń nie zakłócających prac infrastruktury informatycznej,
  • nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Portalu,
  • nie rozpowszechniania w Portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, poza miejscami przeznaczonymi do tego rodzaju działalności,
  • terminowego i zgodnego z określonymi zasadami wypełniania własnych zobowiązań związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę,
  • nie dostarczania żadnych treści o charakterze bezprawnym naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne.

Ostrzeżenie

1. Treści i usługi rozpowszechniane za pomocą portalu stanowią wyłącznie wartość edukacyjną. Nie mogą służyć diagnozie i terapii pacjenta, nie zastępują usług o charakterze medycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści rozpowszechnianych w Portalu, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur, użytych środków medycznych, farmaceutyków, itp.

Prawa autorskie

1. Wszelkie utwory rozpowszechnione w portalu stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych.
2. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Portalu, Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@medvisa.pl.
2. Wszelkie reklamacje Użytkowników wobec Usługodawcy związane z realizacją usług Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego drogą korespondencji elektronicznej na adres biuro@medvisa.pl.
3. Zgłaszana reklamacja musi zawierać: dane Użytkownika, .
4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację udzielana jest wyłącznie drogą mailową na adres e-mail Użytkownika wskazany przez niego podczas rejestracji.
5. Przed udzieleniem odpowiedzi, Usługodawca uprawniony jest do żądania od Użytkownika przedstawienia dodatkowych informacji lub wyjaśnień, umożliwiających rzetelne rozpoznanie reklamacji.
6. Termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest od dnia dostarczenia lub uzupełnienia przez Użytkownika wszystkich informacji niezbędnych do rozpoznania zgłoszenia.

Zakończenie świadczenia usług

1. Użytkownik może w każdym momencie usunąć konto w Portalu poprzez przesłanie właściwej informacji na adres: biuro@medvisa.pl. Wskutek likwidacji konta Użytkownik traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.
2. Usługodawca może odmówić rejestracji w Portalu bądź zlikwidować konto Użytkownika, jeśli:
• działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi bądź obyczajowymi, (w szczególności, ale nie wyłącznie, jeśli Użytkownik nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich),
• Użytkownik nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania Usługodawcy,
• Użytkownik podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji.
3. Usługodawca informuje Użytkownika o likwidacji konta w Portalu na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
4. Użytkownik może odwołać się od decyzji o likwidacji konta w Portalu na następujących warunkach:
• Odwołanie powinno być złożone na adres poczty elektronicznej biuro@medvisa.pl w terminie 14 dni od dostarczenia informacji,
• odwołanie powinno składać się w szczególności z: treści reklamacji, jego uzasadnienia oraz dowodów na poparcie żądania.
5. Usługodawca udziela odpowiedzi na odwołanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty jego wpływu. Udzielona w ten sposób odpowiedź jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje.

Postanowienia końcowe

§1

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności.
2. Zmiana możliwa jest za zgodą Użytkownika, jeśli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany sposobu lub zasad działalności Portalu.
3. O proponowanej zmianie Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników Portalu co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie. Użytkownik nie wyrażający zgody na zmianę Regulaminu lub Polityki Prywatności powinien wysłać swój sprzeciw na adres e-mail: biuro@medvisa.pl do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.
4. Brak pisemnej informacji o nieakceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Użytkownika oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez Użytkownika.
5. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Użytkownika zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności skutkuje trwałym usunięciem konta Użytkownika z Portalu.

§2

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2020 r.
2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem o spełnianiu Warunków korzystania z Portalu.
3. Przystępując do Portalu Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.